Kosár

0
RainBowls

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016. április 27-i rendelkezése alapján történik. Magyarországon folytatott adatkezelésre ill. adatfeldolgozásra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, amit a weboldalon végzett tranzakcióval engedélyezett.

Személyes adatainak kezelése révén a következő jogok illetik meg:

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőt az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információkért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

2.    Az adatkezelő adatai

A webáruház üzemeltetője és elérhetősége: Tóth Fanni Eszter ev.

Székhely: 2045 Törökbálint,Meggyes utca 14.

Adószám: 69681802-1-33

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 53532352

​Email: info@rainbowls.hu

3.   Milyen információkat gyűjtünk

Önre vonatkozóan több forrásból is birtokunkba juthatnak személyes adatok.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe: Ön  megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, kapcsolat felvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

A feldolgozás jogi alapja

A GDPR 6 cikkely (1) f pont szerinti jogos érdekek.

3.1    A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadniA regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok / A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét,  e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a Webáruházban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulásának visszavonásáig.

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatokAz Ön neve, cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 

Kezelt adatok: Az Ön neve, cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

3.2.Technikai adatok

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközök megválasztására és üzemeltetésére úgy kerül sor, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

3.3.Cookie-k (Sütik)

Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okos telefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgál. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanok maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

3.3.1. A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek

– megkönnyítik a weboldal használatát

– minőségi felhasználói élményt nyújtanak

3.3.2. Feltétlenül szükséges munkamenet cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Rainbowls.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkament (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Rainbowsl.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statosztikai célú szolgáltatás használatával a Ranbowls információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogat számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 FACEBOOK 


Oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz. (Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California. 94024, USA) Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerz az IP címmel kapcsolatos információt.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Facebook nem tájékoztat bennünket az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról. Nem ismerjük a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi Nyilatkozaról közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/linken.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook információhoz jusson arról, hogy oldalunkat látogatja, javasoljuk, hogy látogatását megelőzően lépjen ki a Facebook fiókjából.

4. Miért gyűjtünk ilyen személyes adatokat?

Az ilyen  adatokat a következő célokra gyűjtjük össze:

 • A Szolgáltatások nyújtása és működtetése;
 • Felhasználóink folyamatos ügyfélszolgálat és műszaki támogatás biztosítása;
 • Általános és személyre szabott szolgáltatással kapcsolatos hirdetésekkel és promóciós üzenetekkel kapcsolatba léphessünk látogatóinkkal és felhasználóinkkal;
 • Aggregált statisztikai adatok és egyéb, összesített és / vagy deduktív nem személyes adatok létrehozása, amelyeket mi vagy üzleti partnereink használhatnak a megfelelő szolgáltatások nyújtására és fejlesztésére;

A vonatkozó törvények és rendelkezések betartása.

 5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamit kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Törökbálint, 2019. 08. 10.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Alapvető rendelkezések, az ÁSZF hatálya, alkalmazandó jog:

A rainbowls. hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy elismeri és elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben vásárlója és aktív felhasználója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetében a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója (a továbbiakban: Vevő) között. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Webáruházban található elektronikus piactéren keresztül történik. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

A Szolgáltató és a Vevő(k) együttesen a továbbiakban Felek.

2. A Szolgáltató adatai:

Név: Tóth Fanni Eszter ev.

Székhely: 2045 Törökbálint, Meggyes utca 14.

Nyilvántartási szám: 53532352

Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Adószám: 69681802-1-33

E-mail cím: rainbowls.hu@gmail.com

A tárhelyszolgáltató neve, címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft

1144 Budapest. Ormánság utca 4.

 Tárhely.Eu Kft – https://www.tarhely.eu/

3. A megrendelhető termékek köre:

A Webáruház különböző termékék – háztartási felszerelés, lakberendezési termékek –  értékesítésével foglalkozik. A termékek csak online vásárolhatók meg. 

A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek. 

4. A megrendelés:

Általános szabályok:

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés leadásához a Webáruházban történő regisztráció nem kötelező.

A termékek vételára, egyéb költségek:

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt közterheket, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A Webáruházból megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” euros vagy “1” euros / forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

5. A megrendelés leadása:

5.1. A Vevő a rendelése leadásában a Honlapon feltüntetett egyszerű utasítások segítik.

5.2. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket. A termékről bővebb információt (anyagösszetétel, leírás, stb.) annak képére vagy elnevezésére kattintva érhet el.

5. 3. A  Vevő ezután a „Kosárba”gombra kattintva tudja a terméket a vásárlói kosárba helyezni. A vásárlás bármely pontján a vásárló ellenőrizni tudja a vásárlói kosarát.

5.4 A vásárlás befejezése érdekében a vásárlónak a képernyőn megjelenő utasításokat kell követnie. A Vevő bármikor kijavíthatja az általa bevitt adatokat, megváltoztathatja a vásárlói kosara tartalmát úgy, hogy egy vagy több terméket ahhoz hozzáad vagy eltávolít, illetve a vásárlás befejezése ill. a megrendelés leadása előtt törölheti a teljes megrendelést is. A megrendelés leadásával a Vevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy valamennyi, a folyamat során megjelenő instrukciót elolvasott és a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint tudomásul veszi, hogy a termékek megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet számára. A megrendelési folyamat végén a vásárló a megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el a Honlapon.

5.5. Ha befejezte a vásárlást és bepakolta a  kosárba a megvásárolni kívánt termékeket, ellenőrizze a kosár tartalmát, válassza ki a kívánt szállítási módot, majd kattintson a „FIZETÉS EZZEL: PAYPAL” gombra. Az ezt követően megjelenő PayPal felületen válassza ki, hogy meglévő PayPal fiókkal vagy Bankkártyával kíván fizetni. A megjelenő felületen adja meg a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, melyek a következők: név, lakcím, szállítási cím (ha eltér a lakcímtől), számlázási cím (ha eltér a lakcímtől), telefonszám, e-mail cím. A bankkártya adatok Webáruházunkhoz nem jutnak el, a PayPal biztonságos rendszere védi őket.

5.6. Az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írt kezeléséhez az ÁSZF elfogadásával hozzájárul. 

6. A megrendelés feldolgozása, az ajánlati kötöttség

A megrendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő megérkezésével beáll a Vevő ajánlati kötöttsége. Az ajánlat a kötöttségi időn belül nem vonható vissza, csak abban az esetben, ha a visszavonás még az ajánlat kézhezvétele előtt megérkezik a címzetthez. 

Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem  érkezik meg a Vevő e-mail címére, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz és Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési azonosítót, a megrendelt termékeket, azok vételárát, a választott szállítási módot és annak ellenértékét, a Vevő adatait és a szállítási adatokat.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.

A Szolgáltató minden esetben számlát állít ki a teljesített vásárlásról, mely számlát legkésőbb a termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére átad.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Webáruházban található elektronikus piactéren keresztül történik. 

 • Fizetés és szállítás:

A megrendelés véglegesítését követően a Vevő a választott fizetési mód szerint köteles a vételárat és az egyéb, jelen ÁSZF-ben felsorolt költségeket teljesíteni.

A Vevő a megrendelés ellenértékét PayPal-on keresztül tudja teljesíteni 2 módon, választása szerint. Abban az esetben, ha a Vevő PayPal regisztrációval rendelkezik, a saját egyenlegének terhére. Abban az esetben, ha a Vevő nem PayPal felhasználó, bankkártyával, a PayPal rendszerén keresztül.

A termékeket a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül kézbesítjük normál szállítás esetén kivéve, ha a vásárlót ugyanezen időszakon belül arról értesítjük (ideértve az e-mailben történő értesítést is), hogy a termék akár állandó, akár átmeneti jelleggel nem elérhető.

A szállítás ellenértékét a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 • Elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Vevőt a (2) bekezdésben írt határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

A  Vevő az elállási jogát

a,  a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa)  a terméknek,

ab)  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac)  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

   számított 14 napon belül lehetséges.

A Vevő az elállási jogát az arra nyitva álló határidőn belül a Szolgáltató a rainbowls-hu@gmail.com  e-mail címre küldött értesítésben tudja gyakorolni, megadva a megrendelés részleteit, köztük a megrendelés számát és a visszaküldött termékek leírását. A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF-hez 1. számú mellékletként csatolt minta használatával ill. egy szabadon fogalmazott, de egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolhatja. Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő azt a határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

A Vevő határidőben gyakorolt elállása esetén a Szolgáltató köteles az áru ellenértékét és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 belül visszatéríteni a Vevő részére, a Vevő által választott fizetési móddal megegyező módon. A Szolgáltató a visszafizetendő összeget jogosult mindaddig visszatartani, amíg a Vevő vissza nem szolgáltatja a terméket az alábbiakban írtak szerint.

A Vevő elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vállalkozás részére, vagy az általa meghatalmazott harmadik személy részére átadni. A Vevő ezen kötelezettségét határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha az arra nyitva álló határidő lejárta előtt a terméket elküldi a Szolgáltató részére.

A Vevő köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.

A Vevőt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság:

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve, ha a teljesítéskor a Vevő tisztában volt a termék hibájával.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő a Ptk. 6:159. §-ban írtak írtak szerint

 1. a)  kijavítást vagy kicserélést igényelhet,
 2. b)  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
   

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ennek megfelelően a Vevő a teljesítéstől számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató és a Vevő között létrejött fogyasztói szerződés alapján a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül jelentkező kellékhiány (hiba) miatti felelősség alól a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt. (Pl. a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.) Ezen 6 hónap elteltét követően – de a fent írt 2 éves határidőn belül – érvényesített kellékhiány esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítéskor fennállt.

A szavatossági igényeit a Vevő a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

Termékszavatosság:

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése értelmében  a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog ( termék) hibája esetén a fogyasztó (Vevő) követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

10. Jótállás:

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely kötelező jótállás alá tartozna.

11. Adatkezelés:

Olvassa el figyelmesen a Szolgáltató által folytatott adatkezelési irányelveket és szabályzatot .

A Webáruházban a megrendelésének rögzítésével elfogadja jelen ÁSZF-et, továbbá a Szolgáltató adatkezelési elveit.

12. Módosítás, jogszabályok:

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem rögzíttetek tekintetében az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). (GDPR rendelet).

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

13. Jogérvényesítés, panaszkezelés

A Vevők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, a 2. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt, valamint a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk a Vevőt arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Békéltető testülethez fordulás:

Fogyasztói jogvita esetén a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti a vita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra a Vevő (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vevő (fogyasztó) belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

14. Vegyes Rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, hatályosságát és érvényesíthetőségét nem érinti.

Törökbálint, 2019. augusztus 10.

 1. sz. melléklet

 Elállási nyilatkozat

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés / Kézhezvétel napja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt: